คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ. ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ
4. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ประเทศเนเธอร์แลนด์) (CFO)
5. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ประเทศไทย) (CFO)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ภรณี ภัทรานวัช กรรมการตรวจสอบ
3. นายทวีชัย เจริญบัณฑิต กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายโชติ โภควนิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน