คณะกรรมการบริษัท

นายโชติ โภควนิช
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายทวีชัย เจริญบัณฑิต
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเซียแปซิฟิก
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ภัทรานวัช
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ
กรรมการ
นายราล์ฟ โรเบิรต ไทย์
กรรมการ