คณะกรรมการบริษัท

นายโชติ โภควนิช
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายทวีชัย เจริญบัณฑิต
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเซียแปซิฟิก
นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป
รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ภัทรานวัช
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ
กรรมการ
นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน
กรรมการ / กรรมการบริหาร