รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 229,275,086 25.10
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
3. BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD. 52,756,700 5.78
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 38,691,400 4.24
5. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 26,568,500 2.91
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 18,311,500 2.00
7. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 17,686,900 1.94
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด 16,853,600 1.85
9. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 16,157,200 1.77
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,552,600 1.48