รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 229,625,086 25.14
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
3. BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD. 52,756,700 5.78
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,469,916 4.65
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 30,651,700 3.36
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 22,768,500 2.49
7. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 19,963,800 2.19
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 12,867,400 1.41
9. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,500,000 1.37
10. นายสัจจา กาญจนวริทธิ์ 12,200,000 1.34