รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
3. BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD. 52,756,700 5.78
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 32,068,500 3.51
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,900,964 2.95
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 19,999,300 2.19
7. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 19,963,800 2.19
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 17,710,100 1.94
9. นายสัจจา กาญจนวริทธิ์ 12,200,000 1.34
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,500,600 1.15