รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
2. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 77,047,000 8.43
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
4. BLACK RIVER CAPITAL PARTNERS FOOD FUND HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD. 49,742,600 5.45
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 32,068,500 3.51
6. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 18,139,700 1.99
7. นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์ 12,200,000 1.34
8. น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช 10,950,000 1.2
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 9,406,400 1.03
10. นาย โชติ โภควนิช 8,942,776 0.98