วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเป็ดที่น่าเชื่อถือของโลก

พันธกิจ

กลุ่มบริษัทจะสร้างรากฐานธุรกิจที่มีคุณค่า และยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเป็ด โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้า และคำนึงถึงการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนทั่วไป

เป้าหมาย

  • มูลค่าบริษัทและผู้ถือหุ้น: ขยายกลุ่มธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของมูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว
  • ลูกค้าและผู้บริโภค: สามารถนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และทันสมัยต่อลูกค้าของบริษัท
  • พนักงานและองค์กร: เสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข
  • สังคมและสิ่งแวดล้อม: ได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม