คณะกรรมการบริษัท

นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
ประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ภัทรานวัช
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ
กรรมการ
นายคุณากร เมฆใจดี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางพรพรรณ บุญชัยศรี
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ