รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
3. นาย สมชาย ปัดภัย 42,400,000 4.64
4. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 29,505,200 3.23
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,772,839 2.71
6. นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 14,000,000 1.53
7. นาย พีรพล ประเสริฐชัยกุล 12,950,000 1.42
8. นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์ 12,200,000 1.34
9. นาย ไพศาล ศิริมงคลรัตน์ 10,124,100 1.11
10. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 10,000,000 1.09