รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
3. นาย สมชาย ปัดภัย 44,100,000 4.83
4. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 35,190,800 3.85
5. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 13,700,000 1.50
6. นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์ 12,200,000 1.34
7. นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 12,000,000 1.31
8. นาย ไพศาล ศิริมงคลรัตน์ 11,184,100 1.22
9. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 10,500,000 1.15
10. น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช 10,473,576 1.15