รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
2. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 97,221,800 10.64
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 32,068,500 3.51
5. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 18,139,700 1.99
6. นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์ 12,200,000 1.34
7. น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช 10,950,000 1.20
8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 10,403,800 1.14
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 9,406,400 1.03
10. นาย โชติ โภควนิช 8,942,776 0.98