รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1.  บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
2.  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 119,261,300 13.06
3.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
4.  นาย สมชาย ปัดภัย 42,494,500 4.65
5.  นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์ 12,200,000 1.34
6.  นาย พีรพล ประเสริฐชัยกุล 11,605,200 1.27
7.  น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช 10,950,000 1.20
8.  กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 10,303,700 1.13
9.  นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 9,500,000 1.04
10.  นาย โชติ โภควนิช 8,942,776 0.98