การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการดํารงตําแหน่งครบกําหนดและได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงใหม่ ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 พร้อมงบการเงิน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งครบกำหนดและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 พร้อมงบการเงิน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งครบกำหนดและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19) ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งครบกำหนดและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19) ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งครบกำหนดและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งครบกำหนดและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
แผนที่จัดสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดาวน์โหลด
รายละเอียดความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดาวน์โหลด
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด