ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ BR-W1
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ ดาวน์โหลด